top of page

Referat og Beretning fra Generalforsamlingen

Skanderborg Håndbold har afviklet sin årlige generalforsamling i Klubhuset på Almuevej den 24. nov. 2022


Formandsberetning:

Det er beretning nr. 40 og min formandsberetning nr. 35.

Jeg har opdelt i følgende punkter:


1. Klubben

2. Den Sportslige del

3. Den økonomiske del

4. Sammenlægningen med Århus Håndbold

5. Afslutning


Billede: Formand Jens Christensen


Klubben

Vi fastholder det historiske vingesus ved at afholde generalforsamlingen i det hus, som nogle før os opførte med egne hænder og med tankerne om at skabe noget stort herude. Tegningerne til en hal lå der sågar også før vi andre kom til.


Der er dog kræfter i gang for at omdanne hele området til boliger – det er kommunal jord og også Klubhuset er ejet af Skanderborg Kommune, hvor vi dog har driftsansvaret for stedet.

I forbindelse med tankerne om udviklingen af Fælleden som et større Idræts- og samlingscentrum, har Skanderborg Kommune nu budgetlagt, at værdien af denne jord til et salg til boligformål skal andrage kr. 12 Mill. Pengene skal bruges som medfinansiering af de tanker der er til udvikling af Fælleden.


Vi henvendte os allerede i maj 2020 sammen med SmukFest til kommunen med den problemstilling der ville være for os og for SmukFest, hvis pladsen ikke blev bevaret. For vores vedkommende ville det være festivalindtjeningen på ca. 225.000 og for SmukFest hele det store spørgsmål om: hvor skal sponsorteltene være, og det at begrænse arealerne for dem, samtidig med at der er givet tilladelse til flere gæster, ikke just harmonerer.

Vi har en opsigelsesfrist af forpagtningsaftalen på 1 år, så der bliver også SmukFest i 2023 på baneanlægget i Vrold.


Vores trofast tovholder på stedet herude Frits Jensen har bebudet sin afgang – først lige efter ferien, men senest omkring nytår – jeg sætter stadig ikke årstal på, men et eller andet skal der gøres. Huset bruges i dag af områdets beboere, Skanderborg Petanque og ellers som Camp under SmukFest.


Efter at vi i forbindelse med sæsonafslutningen har hædret Jytte og Vagn Christensen med Årets Frivillig pris i 2018, fik Ann og Carl Voss prisen i 2019. Coronaen har udskudt en lignende markering i 2020, men ved sæsonafslutningen i 2021 blev 2 familier hædret og modtog hver en pris. Det var Aase og Frank Jensen, som begge i hele klubbens historie har været med og ydet på sidelinjen, og det var Charlotte og Henrik Skovsager Lyngby for deres store engagement på specielt pige- og damesiden – og for Henriks vedkommende desuden som medstifter af SHEA.


Ved sæsonafslutningen i år blev prisen givet til Frits Jensen – ”det var også på tide” lød det fra forskellig side.


Vi er nu i gang med den 7. sæson i Fælledhallen og må helt klart sige, at de bedre muligheder kan ses på hele klubben, som i dag er den største håndboldklub i hele Jylland/Fyn. Størrelsesmæssigt kun overgået af nogle af de Københavnske klubber.

Selvom 3 haller skulle være et godt udgangspunkt for al træning, så har vi stadig et betydeligt antal træningstimer i M.B. Hallen, N.E. Hallen, Borgerens Hus i Veng, Virring Hallen og Klank Hallen.


Vi er glade for de nye muligheder, men der er stadig mange udfordringer med de overordnede mål om at skabe et samlingssted for hele idrætten – og dermed for klubbens mange, som er tilknyttet de forskellige hold, samt de mange, som følger mange af holdene og tilbringer mange timer i Fælledhallen.


Her er vi med i arbejdet med at forsøge at skabe udviklingen af fælleden som det samlingspunkt, byrådet med Frands Fischer i spidsen, taler om for hele idrætten. Vi er mere fokuseret på at få udfyldt de rammer vi savner at have i form af især samlingspunktet om en Café/kantine eller hvad det nu skal være af betegnelse.


Det arbejde har nu været i gang i 1 år og her bliver et samlet oplæg afleveret af idrætten med Skanderborg Idrætsråd som tovholder, og hvor DGI har været projektstyrer.

Dette arbejde, hvor fase 1 indeholder en ny indgang – sportens indgang samt samlingslokaler for klubaktiviteter for brugerne – primært fodbold og Håndbold – er med i denne del af projektet.


Om økonomien i kommunen – samt om et salg af jorden kan lade sig gøre, skal afgøre om projektet bliver igangsat. Salget af jorden er en meget væsentlig del af at få den første del af det store projekt i gang, hvor der også er flere haller og aktivitetsmuligheder på tegnebrættet.

Det er ikke rigtig lykkedes med at få Caféen med den nye forpagter til at fungere optimalt set med vores og fodboldens øjne. Her kunne kommunen godt være en mere aktiv medspiller således, at betingelserne for at få en fornuftig drift i fritiden for Caféen, kunne lade sig gøre.


Vi er en klub med mest fokus på elite, men uden bredde kan en elite ikke skabes – det er vi helt opmærksomme på, så derfor er vi også samtidig en bredde klub.

Det giver en masse dynamik, at så mange så gerne vil hjælpe til og være med omkring de enkelte hold. Det er det overskuelige der arbejdes efter, hvorimod det andet i forhold til den hele klub, ikke er så håndgribeligt og derfor kommer mere i 2. række.

Vi har i klubben en udstrakt frihed til at agere og det kan koste på sammenhæng og fælles forståelse.


Den nye struktur i klubben med 3 generalforsamlingsvalgte til bestyrelsen – formand – næstformand og økonomiansvarlig, og som så derudover består af et medlem udpeget fra DSE og UU, skal finde sine ben at stå på. Det arbejde har vi taget fat på i den samlede bestyrelse. Vi er enige om at der er rigtig mange fælles værdier – der er rigtig mange dygtige og kompetente folk i de ansvarlige udvalg, men det der skal arbejdes på og efter, er at finde de fælles værdier – det er dem, som er baggrunden for det niveau vi har i hele klubben.

SHEA er en selvstændig forening, men også her findes stærke kræfter i bestyrelsen og sportslig er der stor sammenhæng med klubben. SHEA er meget agtet for sit elitearbejde og det giver også muligheder for plus værdier for hele klubben.


Vi har ikke SHEA økonomien inde over vores regnskab, men det at se på det som en helhed, har stor værdi for hele Skanderborg Håndbold.

Vi skal passe meget på, at der ikke opstår skel imellem de forskellige årgange og mellem det mere elitære i SHEA regiet. Vi skal derfor have gang i det tværgående, for at genskabe hele fællesskabet omkring den grønne trøje.


Den sportslige del

Vores første sæson med Skanderborg-Aarhus Håndbold var sportslig en stor succes. Masser af gode håndboldkampe, og det lykkedes også med hensyn til afviklingen af disse kampe i såvel Aarhus som Skanderborg.


Grundstammen på mandskabet var fra Skanderborg, så vi kan her ved en generalforsamling konstatere, at vi sportsligt leverede varen med rod i hele klubben og det ungdomsarbejde, der har båret frugt og blev vist frem for hele håndbold Danmark med rigtig mange kampe på TV.


Vi kom i slutspillet efter en flot sæson og en placering som nr. 4 i grundspillet. I slutspillet endte vi som nr. 3 efter GOG og BSH med 5 point foran Ribe-Esbjerg, der fik 0 point.

Damerne, som igen var udråbt til nedrykningskandidat, klarede sig også fint og endte i grundspillet på en 11. plads. I kvalifikationsspillet endte de som nr. 3 og lod Ringkøbing Håndbold om at spille gyserkampene mod vinderen af 1. divisionsopgørene mellem nr. 2 og 3.


Peter Frederiksen vil uddybe mere fra Kvindeligaen og klubbens seniorer i øvrigt.

På ungdomssiden vil Signe Thomsen give en beretning for det sportslige, og hvordan ungdomsarbejdet i det hele taget har udviklet sig i det forgangne år.


Den økonomiske del

Vi kom, i det andet af Corona-årene og stadig uden en SmukFest, ud med et tåleligt underskud på ca. 260.000 for 20/21.

Dette års regnskab er igen uden SmukFest, men efter at herreeliten er skilt ud og drives i SAH regi, og hvor der var sorte tal i form af et overskud på godt 4.000 kr., lander vi i Skanderborg Håndbold et år med et overskud på godt 200.000. Vi har i dette år også kunnet indtægtsføre Corona hjælp fra DIF-puljen og Skanderborg Kommune på i alt 644.000.


Sammenlægningen med Århus Håndbold

Dette samarbejde tager udgangspunkt i et ligeværdigt ejerforhold mellem Skanderborg Håndbold og Støtteforeningen for Århus Håndbold.


Licensen ligger i Skanderborg Håndbold, hvor spillerne også er medlemmer.

I Skanderborg er historien lang – opbakningen er stor, og der er noget der lever og giver mening i form af det gode ungdomsarbejde og SHEA. Skulle fremtiden her stadig være i en udvikling, skulle der ske noget, og det var så det der skete med denne sammenlægning før sidste sæson.


Der er blevet talt meget om i Skanderborg, at det er et Aarhus projekt – og i Aarhus det modsatte, at det er et Skanderborg projekt.


Målet er stadig deltagelse i slutspil – forøgelse af tilskuertallet og sorte tal på bundlinjen.

Det er Skanderborg-Aarhus Håndbold, der skal fremskaffe den nødvendige økonomiske kapital, der ventes at ville komme i nye kontraktreglementer, og Skanderborg Håndbold skal sikre sig at have positivt regnskab og egenkapital. Sidstnævnte er nødvendigt for at fastholde licensen og tilladelsen til også at have Kvinde-liga mandskabet og være kontraktklub for dette mandskab.


Afslutning

Her til slut en stor tak til de mange, der har holdt ved i klubben igen i år, og også en stor tak til de mange nye hjælpere, der hele tiden kommer til i UU – HSE – SDE og i forbindelse med kampe i Fælledhallen.


Uden disse frivillige kræfter og det som de giver os af DNA, ville det ikke være muligt. Den opbakning og entusiasme gør, at vi også stadig skiller os ud som en speciel og meget omtalt klub i hele Håndbold Danmark. At vi samtidig er den største håndboldklub i Jylland og den 5. største i hele landet er også værd at bemærke.

Klubben kunne i foråret markere sit 40 år jubilæum med en reception i klubhuset den 26. april. I den forbindelse oprettede vi en Jubilæums Fond, og der kom bidrag til den på kr. 12.500. Tak for det.


Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om formålet for fonden, som altså ligger uden for driftsregnskabet, men er opført som et passiv.

Mange tak til bestyrelsesmedlemmer – trænere – frivillige – veteraner – fanklubmedlemmer og tilskuere til vores kampe.


Husk: Klub - før hold - før spiller - før forældre.


// Jens Christensen, formand

Skanderborg den 24. nov. 2022
Referat fra generalforsamlingen:


Dagsorden i henhold til vedtægter:

1.Valg af dirigent

Jens Christensen blev enstemmigt valgt til dirigent


2. Beretninger: Klubben - senior kvinder – senior herrer og ungdom.

Formandens beretning er ovenstående.


Peter Frederiksen aflagde beretning for kvinder og øvrige seniorer, og kom ind på, at ligakvinder havde præsteret over forventning – for 3. sæson i streg, og var stadig fortællingen om Brumbassen der ikke kan flyve – men gør det. Stadig et udviklingsprojekt, og nu med et back to basic om, at der til stadighed skal være 2-3 U 19 spillere på 1. holdet, er en nødvendighed. Dels af hensyn til økonomi, men også for at vi kan fastholde sammenhængen mellem SHEA holdene og Kvinde-liga og seniorhold.

Det kan også give baggrund for at vi igen kan få seniorhold under liganiveauet.


Signe Thomsen aflagde beretning for UU, og kunne fortælle om meget stor udskiftning i UU med mange nye og stærke kræfter. Der har været arbejdet med en opdeling af udvalget, men nu arbejdes der efter at tilbageføre til en struktur med formand, næstformand og regnskabsansvarlig, således, at der på tværs kan være dels et ansvar, men også tværgående inspiration til at udvikle fællesskabet og individet.

Dette projekt er lige startet op med inspiration af Christian Overgaard Bach som konsulent.


En successæson efter de svære Corona-tider. Gennemført værtskab for Pokalfinaler og JM, som vi har fået ros for. Fortsat udvikling af Fælled Cup – stadig kun for 1 årgang – men kan udvides. Stor opbakning til Partille Cup og i år også til Thy Cup med 160 deltagere.

Håndboldskolen blev desværre aflyst pga. manglende kommunikation med dem, som skulle have været træneransvarlige. Forsøges igen til denne kommende sæson.

Nyt med personligt spillesæt til alle. Tøjet skal under årgang U15, holde i 2 sæsoner og spillerne er selv ansvarlige for tøjet.


Tager initiativ til, sammen med SHEA, at aktivere de unge som er på efterskole så de kommer tilbage og måske er med til at danne U17 og U19 hold, som ikke er så elitære, men blot kan lide at spille håndbold og have det sjovt. Her er målet også at det kan betyde seniorhold i fremtiden.


Fra Vagn Christensen blev der spurgt ind til det nye kontingentsystem, hvor han ikke mente at alle havde fået info om dette og dermed havde betalt. Der blev igangsat en undersøgelse af dette så der bliver fulgt op.


3. Regnskab

Lotte Munch gennemgik det godkendte regnskab, der udviste et overskud på kr. 202.000 og med en fortsat egenkapital på kr. 258.000.


Efterfølgende diskussion om sammenhængen mellem, at Skanderborg Håndbold er licensansvarlig overfor SAH med hensyn til at foreningen skulle have positivt resultat og positivt regnskab, hvorimod eventuelle kapitalkrav til kontraktklubber skal fremskaffes af SAH.


Der er altså en nødvendighed økonomisk forpligtelse mellem SH og SAH om ansvarlighed.

Regnskab blev godkendt.


Spørgsmål til Revisions honorar og kontingent til grundejerforening.


4. Indkomne forslagIngen forslag

5. Plan for den kommende sæson – 2022/2023 og 2023/2024 drøftes.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisor.

På valg er Mai-Britt Soo – næstformand – enstemmigt valgt. Revisions Partner genvalgt som revisionsselskab.

7. Eventuelvelsmurte rullepølsemadder fra Frits med hjælpere – fik igen i år ros.
Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page